Hola mundo Nuestra otra página web

Introducción

Hola mundo,bienvenido a la página web de los becarios del SAUM

Neste documento intentarase recoller unha serie de suxestións de estilo para o bo funcionamento do servidor www da Universidade de Vigo.

Uso dunha conta nun servidor web

A conta de usuario/a dun servidor web da Universidade de Vigo só poderá utilizarse para o depósito e administración de páxinas web ou ficheiros relacionados con estas (imaxes, binarios, etc.). Non se poderá utilizar o devandito espacio como almacén de ficheiros, conexión a outras máquinas, etc.

As páxinas depositaranse nunha estructura de directorios a partir do directorio public_html situado na raíz da conta de usuario/a asignada. Toda a información que se introduza no devandito directorio será accesible mediante o servidor web; polo tanto neste directorio só poderán introducirse páxinas html e imaxes ás que se faga referencia nas ditas páxinas.

Contidos

Directorios

Os directorios han de conter a información organizada da seguinte forma:

· Ficheiros por defecto

· Restantes ficheiros

O resto de ficheiros deberían aparecer, da mesma forma cós ficheiros por defecto, nas súas dúas versións: fichero.es.htm e ficheiro.gl.htm. Ó igual que no caso dos ficheiros por defecto, de non existir un dos ficheiros, deberase colocar unha ligazón ó existente.

Exemplo:

# cd alumnado
# ls –o
total 74
drwxr-x---    5 paxinas      512 Feb 13 11:28 .
drwxrwxrwx   25 root         512 Apr  4 10:49 ..
-rw-r-----    1 paxinas       23 Feb 16 12:36 index.es.htm -> index.gl.htm
-rw-r-----    1 paxinas     5069 Feb 16 12:36 index.gl.htm
-rw-r-----    1 paxinas     7423 Feb 16 12:38 info.es.htm
-rw-r-----    1 paxinas     7255 Feb 16 12:39 info.gl.htm
#

Ficheiros

Os ficheros incluídos nos directorios han de respectar certas normas en relación ó contido e á forma.

Título

O título será un campo obrigatorio para toda páxina html aloxada no servidor web.

O título das páxinas html ha ser descritivo do documento, breve e preferiblemente único.

Existe un caso especial con respecto ó título de ficheiros, os ficheiros por defecto. O título dos ficheiros por defecto fará referencia ó contido do directorio no que se atopan.

Exemplo:

No caso do directorio "alumnado" dos exemplos precedentes, os ficheiros terían este aspecto:

index.gl.htm

<html>
<head>
<title>Alumnado</title>
</head>
<body>
(...)
</body>
</html>
En negra o título do documento.

info.es.htm

<html>
<head>
<title>Información de utilidade para o Alumnado</title>
</head>
<body>
(...)
</body>
</html>
Permisos

Os permisos dun ficheiro han de ser tales que, como mínimo, permitan a lectura ós membros do grupo web.

Exemplo:

-rw-r-----   1 paxinas  web         7423 Feb  16 12:38 info.es.htm
-rw-r-----   1 paxinas  web         7255 Feb  16 12:39 info.gl.htm
Contido

A responsabilidade da información contida no espacio dun usuario/a será exclusivamente deste.

Poderase incluír información sobre docencia, investigación e servicios, e estará prohibida a inclusión de información de tipo comercial, pornográfico, político ou de lecer. De incumprirse este punto procederíase ó bloqueo da conta e á retirada das páxinas.

Non se duplicará información xa contida no servidor principal da universidade, aínda que se poderán incluír ligazóns á devandita información.

É responsabilidade do usuario/a que a información estea convenientemente actualizada, así como a súa correcta visualización.

Aínda que non hai unha lexislación sobre dereitos de autor dos documentos html, existen unhas normas de ética e cortesía, polo que as copias totais ou parciais de documentos doutros servidores deben estar autorizadas polos autores/as. Se isto non é así, deberase indicar unha referencia de ónde se conseguiu o documento.

Contido das páxinas por defecto

As páxinas por defecto serán as que se inclúan nos ficheiros index.es.htm e index.gl.html que se atopen no correspondente directorio da conta de usuario/a.

Estas páxinas deberían conter:

Nomes de ficheiro

Os nomes de ficheiro deberían seguir unha serie de regras básicas para un mellor funcionamento das páxinas aloxadas no servidor www.